top of page

Gebruikersvoorwaarden Mygolfstat B.V.

 

De besloten vennootschap Mygolfstat B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 74568426 en is gevestigd aan de Admiraal de Ruijterweg 455-2 (1055 MG) te Amsterdam.

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 2. Mygolfstat: De exploitant van de Applicatie.

 3. Dienst: Mygolfstat biedt gebruikers de Applicatie ter beschikking teneinde het faciliteren van online en offline coaching op het gebied van golf.

 4. Golfer: De natuurlijke persoon die door middel van een gratis of betaald account gebruik maakt van de Applicatie.

 5. Golfpro: De natuurlijke persoon die door middel van een gratis account gebruik maakt van de Applicatie en toegang heeft tot andere functionaliteiten dan een Golfer.

 6. Gebruiker: De natuurlijke persoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan handelen en de Applicatie bezoekt en/of gebruikt via de Applicatie als Golfer of Golfpro.

 7. Applicatie: Een online golf platform, waarin gebruikers en professionals aan elkaar worden verbonden.

 8. Account: Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de Applicatie van Mygolfstat.

 9. Betaald Account: de alternatieve versie van de Applicatie ten behoeve van de Golfer teneinde het onbeperkt invoeren van golfronden evenals onbeperkt aantal ‘instructie’ video’s en/of oefeningen bekijken.

 10. Online coaching: Een gebruiker kan via een derde partij gebruik maken van oefeningen, video’s, swing analyses, trainingsprogramma’s en participeren aan individuele en groepslessen.

 11. Website: De website die Mygolfstat gebruikt is www.mygolfstat.com.  

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Mygolfstat en iedere Overeenkomst tussen Mygolfstat en Professional, alsmede op ieder gebruik van de Applicatie door een Gebruiker.

 2. Voordat een Gebruiker gebruik kan maken van de Applicatie krijgt Gebruiker de beschikking over deze voorwaarden. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Applicatie.

 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 4. Door het downloaden van de Applicatie of de Applicatie te gebruiken stemt u in dat Mygolfstat door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de (betaalde) diensten, en dat bepaalde informatie rechtstreeks van uw apparaat en het gebruik van de applicatie automatisch wordt doorgegeven aan Mygolfstat. Indien en voor zover sprake is van marketingcommunicatie, is het vereist dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

 5. Elke Gebruiker ontvangt een beperkte, persoonsgebonden, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, nietsublicentieerbare herroepbare (gebruiks)licentie.

 6. Indien en voor zover de Applicatie door middel van een app store van derden wordt gedownload, erkent en stemt de Gebruiker ermee in dat:

  • De voorwaarden een overeenkomst met Mygolfstat is en niet met de betreffende app provider. Mygolfstat draagt de volledige verantwoordelijkheid van de Applicatie.

  • De app provider is op geen enkele wijze betrokken of verantwoordelijk voor het afhandelen van vorderingen die de Gebruiker heeft in verband met het gebruik van de Applicatie. Ook is de app provider niet verplicht onderhoud te plegen aan diensten in verband met de Applicatie.

  • Gebruiker moet voldoen aan alle voorwaarden zoals deze door Mygolfstat gesteld worden.

 7. Een Gebruiker kan gebruikmaken van de Applicatie indien de Gebruiker tenminste 18 jaar oud is. Indien de Gebruiker tussen de 8 en 18 jaar oud is, dient de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming te hebben van een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger. Personen die jonger zijn dan deze leeftijd mogen geen gebruik maken van de Dienst, of de Diensten op een andere manier gebruiken om persoonsgegevens te delen.

 

Artikel 3 Toegang tot de Applicatie

 1. Mygolfstat biedt enkel en alleen het gebruik van de Applicatie aan. Mygolfstat heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de oefeningen door Gebruiker.

 2. Mygolfstat spant zich in de Applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mygolfstat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Applicatie tijdig worden verstrekt aan Mygolfstat.

 4. Mygolfstat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Mygolfstat is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mygolfstat bekend was.

 5. De Applicatie kan content omvatten welke geplaatst is door Gebruikers van de Applicatie. Mygolfstat verleent slechts een hostingservice ten aanzien van deze content en is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze content. De Gebruiker die de content heeft geüpload is verantwoordelijk voor de inhoud van de content. Indien de content in strijd is met wet-of regelgeving of deze voorwaarden, kan eenieder een melding doen via [e-mailadres]. 

 

Artikel 4 Gebruik van de Applicatie

 1. Gebruiker heeft toegang tot de Applicatie nadat Gebruiker de Applicatie heeft geïnstalleerd en/of een (gratis of betaald) account heeft aangemaakt.

 2. Gebruiker kan te allen tijde dit account verwijderen in de app. Het is ook mogelijk dit account te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@mygolfstat.com met de vermelding 'Account verwijderen'.

 3. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Mygolfstat onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Applicatie. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

 4. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Applicatie van Mygolfstat, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

 5. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Applicatie. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van:

  • Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Applicatie van Mygolfstat, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

  • Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Applicatie zelf, van processen of programma's waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Mygolfstat of derden hindert of schade toebrengt.

 6. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Mygolfstat gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 

 7. Mygolfstat komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Applicatie te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.

 8. Mygolfstat is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van Applicatie(s) van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van Applicatie in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Applicatie is bedoeld.

 

Uploaden van content door Gebruiker

 1. Indien een Gebruiker content upload, in welke vorm dan ook, gelden de hiernavolgende voorwaarden. Het uitgangspunt hierbij is dat het elke Gebruiker verboden is om content te uploaden dat een inbreuk maakt op rechten van derden en waarvoor Gebruiker geen aantoonbare (gebruiks)licentie heeft.

 2. Indien Mygolfstat aangesproken wordt door derden wegens een schending van rechten wegens het plaatsen van content, is Mygolfstat gerechtigd om alle door haar geleden schade volledig te verhalen op de Gebruiker die de content heeft geplaatst.

 

Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Mygolfstat of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Mygolfstat gerechtigd om dat deel van de Applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Mygolfstat zal eventuele inbreukmakende / schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Gebruiker geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van Mygolfstat.

In geen geval is Mygolfstat aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens. 

 

Artikel 5 Verplichtingen bij het gebruik van de Applicatie

 1. Gebruiker vrijwaart Mygolfstat vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Applicatie voor alle schade als gevolg van in artikel 4 genoemde situaties. Mygolfstat is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van zijn handelingen in strijd met bovenstaande.

 2. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Mygolfstat aan Gebruiker. 

 3. Gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de Applicatie of de servers (van Mygolfstat) schade wordt toegebracht. Indien Gebruiker enige vorm van spam verstuurt en/of andere informatie die niet toegestaan is en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Mygolfstat het recht om Gebruiker permanent de toegang te ontzeggen, zonder enige vergoeding van schade.

 4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

 5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens. 

 6. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Mygolfstat, alsmede op de goede naam van Mygolfstat. 

 7. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Mygolfstat is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Gebruiker. Gebruiker geeft Mygolfstat uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en een derde.

 

Artikel 6 Beschikbaarheid Applicatie

 1. Mygolfstat streeft ernaar om zich in te spannen om de Applicatie en de toegang tot de Applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Applicatie. Mygolfstat is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Applicatie en het gebruik van de Applicatie op te schorten. Mygolfstat is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Applicatie te kunnen waarborgen.

 2. Het staat Mygolfstat vrij onderhoud te plegen aan de Applicatie en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Mygolfstat aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Applicatie, doch zal Mygolfstat zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Applicatie zonder beperkingen en of onderbrekingen.

 

Artikel 7 Bemiddeling

 1. Gebruiker beschikkend over een Betaald Account kan tevens onderling met een andere Gebruiker een overeenkomst aangaan. Mygolfstat is uitdrukkelijk niet betrokken bij de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomst. Betaling van Gebruikers onderling geschiedt buiten Mygolfstat om. Mygolfstat is enkel en alleen betrokken bij wijze van bemiddeling teneinde het bewerkstelligen van een Overeenkomst tussen Gebruikers onderling, te weten Golfer en Golfpro.

 2. Indien een Gebruiker een Overeenkomst aangaat met of via Mygolfstat, is Gebruiker verplicht de verschuldigde vergoeding te voldoen op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Gebruiker kan door middel van het online betalingssysteem op Mygolfstat de betaling verrichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de betaling in ontvangst wordt genomen ten behoeve van een derde, is Mygolfstat is door deze derde geautoriseerd om namens de derde de (online) betaling van Gebruiker in ontvangst te nemen.

 3. De getoonde prijzen in het Aanbod van Mygolfstat of een derde zijn opgesteld en vastgesteld door Mygolfstat of de betreffende Derde. Mygolfstat heeft geen invloed op de prijzen die door een derde zijn vastgesteld.

 4. Terugboeking is mogelijk. Gebruiker zal bij het afnemen van een dienst op de hoogte worden gesteld van de door Mygolfstat vastgestelde voorwaarden.

5. Indien en voor zover een Overeenkomst tussen Golfpro en Golfer tot stand komt via de Applicatie is Golfpro daarover een commissie verschuldigd aan Mygolfstat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het exacte commissie percentage wordt vastgesteld zodra Golfpro een account aanmaakt.

 

Artikel 8 Betaalde diensten

 1. Indien en voor zover een Golfer zijn huidige Account upgrade c.q. update naar een Betaald Account dan wel een nieuw Betaald Account aanmaakt teneinde gebruik te kunnen maken van de alternatieve versie van de Applicatie als zijnde Golfer, wordt de Overeenkomst omgezet naar een betaalde dienst conform onderstaande betalingsvoorwaarden en incassobeleid. 

 2. Betaalde diensten en incasso’s worden aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen automatisch worden verlengd totdat Gebruiker zijnde een Golfer deze zelf stopzet door zijn account te verwijderen. Een betaald abonnement kan op ieder gewenst moment worden stopgezet door middel van het verwijderen van diens Account op de middels de in de Applicatie aangegeven wijze.

 3. Middels het Betaald Account kan de Golfer gebruik maken van de alternatieve versie teneinde het onbeperkt invoeren van golfronden evenals onbeperkt aantal ‘instructie’ video’s en/of oefeningen bekijken.

 4. Bij het aanmaken van een Betaald Account is Gebruiker verplicht alle door Mygolfstat gevraagde informatie te verschaffen voor zover een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst dit vereist. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige aanlevering van betreffende informatie, alsmede voor het tijdig bijwerken hiervan. 

 5. Opzegging van een Betaald Account kan te allen tijde en zonder opgave van reden. Doch heeft Gebruiker bij opzegging of annulering van een Betaald Account nimmer recht restitutie van reeds betaalde gelden. Gebruiker draagt zelf de volledige verantwoordelijk voor een tijdige opzegging. 

 

Betalingsvoorwaarden

 1. Door het aanmaken van een Betaald Account gaat Gebruiker akkoord met de aanvullende betalingsvoorwaarde en het incassobeleid van Mygolfstat. Gebruiker heeft na het aanmaken van een Betaald Account recht op 14 dagen herroeping, tenzij Gebruiker een natuurlijk- of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf betreft. Indien en voor zover Gebruiker bij de aanschaf van een Betaald account binnen voorgenoemde termijn gebruik maakt van een les of evenement via de Applicatie gaat Gebruiker tevens akkoord met het vervallen enig recht op herroeping. 

 2. Alle prijzen als op de website vermeld zijn inclusief btw. De kosten voor een Betaald account worden jaarlijks in rekening gebracht door middel van automatische incasso. Tenzij anders aangegeven, dient betaling voorafgaande het nieuwe jaar te geschieden middels de door Mygolfstat aangewezen wijze binnen de door Mygolfstat gestelde betalingstermijn. 

 3. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door Mygolfstat gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door Mygolfstat gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker zijnde een Bedrijf in verzuim. Gebruiker zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt. Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet binnen 14 dagen alsnog aan haar verplichting(en) voldoet.

 4. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Mygolfstat zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 5. Indien Mygolfstat meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

 6. Mygolfstat is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 

Verplichtingen Betaalde diensten

 1. Indien een Golfpro middels de Applicatie online ‘coaching’ diensten verkoopt, komen alle hieruit voortvloeiende gevolgen volledig voor rekening en risico van de Golfpro. Mygolfstat is expliciet uitgesloten van enige aansprakelijkheid ten aanzien van de door de Golfpro georganiseerde les of evenement, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Mygolfstat. 

 2. Voorgenoemde bepaling met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de Golfpro brengt met zich mee dat een Golfpro in geval van ziekte en/of afwezigheid verplicht is zorg te dragen voor tijdige en adequate vervanging bij een les of evenement. Een en ander behoudens overmachtssituaties. 

 

Artikel 9 Beperking aansprakelijkheid 

 1. Mygolfstat biedt uitsluitend een dienst (Applicatie) aan waar Gebruiker gebruik van kan maken. 

 2. Mygolfstat is niet aansprakelijk voor ongelukken, materiële schade en/of lichamelijk letsel ontstaan door blessures, door het volgen van de oefeningen van de video(s). Elke deelname van Gebruiker gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van Gebruiker. 

 3. Mygolfstat is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Applicatie, video’s of die van gelinkte websites. Mygolfstat streeft ernaar (de informatie in) de Applicatie zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Applicatie.

 4. De aansprakelijkheid ten aanzien van betaalde diensten is te allen tijde beperkt tot de waarde van de betreffende dienst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Mygolfstat. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. 

 5. De aangeboden diensten van Mygolfstat zijn op geen enkele manier als medisch advies en/of de vervanging van een daadwerkelijk fysieke training te beschouwen.

 6. Mygolfstat is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Applicatie.

 7. Mygolfstat staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Mygolfstat verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 8. Mygolfstat is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Mygolfstat aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

 9. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Mygolfstat vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mygolfstat. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Mygolfstat dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Mygolfstat is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan hij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix)  werkstakingen in het bedrijf van Mygolfstat en (x) overige situaties die naar het oordeel van Mygolfstat buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. Mygolfstat heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mygolfstat zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 11 Opschorting 

 1. Mygolfstat is bevoegd het gebruik van de Applicatie te schorsen, indien Gebruiker zijn/haar verplichtingen voor het gebruik van de Applicatie niet of niet volledig nakomt. Mygolfstat is bevoegd de toegang tot de Applicatie aan Gebruiker te ontzeggen, indien Gebruiker in strijd met deze gebruikersvoorwaarden handelt.

 2. Voorts is Mygolfstat bevoegd het gebruik van de Applicatie zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de Applicatie aan Gebruiker onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van de Applicatie in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 3. Mygolfstat behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Gebruiker in de gevallen als in artikel 4 van deze Overeenkomst benoemd en Mygolfstat hierdoor schade heeft opgelopen.

 

Artikel 12 Risico-overgang

Mygolfstat is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Gebruiker op de Applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.

 

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging        

 1. Mygolfstat gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker.

 2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Mygolfstat. Mygolfstat zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk.

 3. Indien Mygolfstat op grond van de aard van de aangeboden Applicatie dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten niet onredelijk is. Mygolfstat kan niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zijn de door Mygolfstat de door Mygolfstat getroffen beveiliging te breken.

  

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten binnen en op de diensten van Mygolfstat en de Applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Applicatie berusten uitsluitend bij Mygolfstat en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 2. Het is Gebruiker verboden om informatie die Mygolfstat in het kader van de uitvoering van de Applicatie heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen in de ruimste zin des woords of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Mygolfstat.

 3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen.

 4. Elke Gebruiker behoudt het eigendom, de verantwoordelijkheid voor en/of andere toepasselijke rechten op door Gebruiker gecreëerde content.

  

Artikel 15 Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Applicatie van Mygolfstat wordt aangeboden, of anderszins klachten heeft over de Overeenkomst is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@mygolfstat.com met als onderwerp “Klacht”.

 2. Indien Gebruiker denk dat zijn account gehackt of aangetast is, dient Gebruiker direct contact op te nemen met Mygolfstat.

 3. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Mygolfstat de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

 4. Mygolfstat zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 5. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Mygolfstat en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

 2. Mygolfstat heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Applicatie inzien. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met een gewijzigde versie, heeft Gebruiker niet langer toegang tot de Applicatie en wordt het gebruik van de diensten onmiddellijk gestaakt, althans per datum van ingang van de gewijzigde voorwaarden.

Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Mygolfstat en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

bottom of page