top of page

Privacy statement Mygolfstat B.V.

 

 

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap Mygolfstat B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74568426, gevestigd aan de Admiraal de Ruijterweg 455-2 (1055 MG) te Amsterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe Mygolfstat B.V. omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Mygolfstat B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Mygolfstat B.V., verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Mygolfstat B.V., of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

Mygolfstat B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;

 • Locatie gegevens;

 • E-mail adres;

 • Financiële gegevens;

 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;

 • Toegang tot apparaat gegevens;

 • Opleidingsgegevens;

 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens, waaronder verstaan de door u verzonden en geüploade content.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Mygolfstat B.V. verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

 • Het uitvoeren van haar diensten;

 • Verbeteren van de dienstverlening;

 • Het verrichten van betalingen;

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;

 • Het doen van marketing en communicatieuitingen;

 • Verbeteren van de Applicatie door middel van het analyseren van gebruikersgedrag;

 • Het versturen van nieuwsbrieven;

 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Mygolfstat B.V. worden persoonsgegevens verwerkt. Mygolfstat B.V. verwerkt uitsluitend gegevens die Mygolfstat B.V. noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Mygolfstat B.V. bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.mygolfstat.com indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Mygolfstat B.V. biedt kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de Betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

 

Bewaartermijn

De door Mygolfstat B.V. verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden

Mygolfstat B.V. deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Mygolfstat B.V. kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens wordt gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Derde partijen met wie Mygolfstat B.V. samenwerkt ten behoeve van het verlenen van diensten door deze Derden. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn afhankelijk van de dienstverlening, maar in elk geval contact en naw-gegevens.

 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW- gegevens.

 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW- gegevens.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Mygolfstat B.V. neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Website

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Mygolfstat B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Mygolfstat B.V. aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Mygolfstat B.V. voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

Mygolfstat B.V. maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Mygolfstat B.V. mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

 

De cookies die Mygolfstat B.V. gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

 

Op de website van Mygolfstat B.V. worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Mygolfstat B.V. informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@mygolfstat.com.

 

Gebruik Social Media

Mygolfstat B.V. maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP- adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Mygolfstat B.V. u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen:

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Mygolfstat B.V.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Mygolfstat B.V., in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Mygolfstat B.V. over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip

 

van profilering op basis van die bepalingen. Mygolfstat B.V. staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Mygolfstat B.V. met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail aan info@mygolfstat.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Mygolfstat B.V. u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Mygolfstat B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Mygolfstat B.V. kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 21 juni 2019.

bottom of page